Thursday, February 12, 2009

หนทางสู่ความสุข ข้อที่สอง

2. จงมีความพอประมาณ
(Be Temperate)2-1. จงอย่าใช้ยาเสพติดให้โทษ

ผู้ที่ใช้ยาเสพติดนั้น จะมองไม่เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขา เพราะเขาจะถูกอิทธิพลของยาครอบงำเขา เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริง คนเหล่านี้ก็อาจทำอันตรายให้กับคุณได้ ยาเสพติดไม่ได้ทำให้คนเรา “รู้สึกดีขึ้น” “ทำอะไรดีขึ้น” หรือ “มีความสุข” ความคิดเหล่านี้ เป็นการหลงเข้าใจผิด ยาเสพติดจะทำลายสุขภาพร่างกายของเรา ดังนั้น เราควรขัดขวางไม่ให้ผู้คนใช้ยา หรือถ้ามีใครที่เขาเสพยาอยู่ ก็ควรแนะนำให้เขาหาทางเลิกเสีย


2-2. จงอย่าดื่มสุราเกินควร 

สุราบั่นทอนความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ  แม้ว่าแอลกอฮอล์มีคุณค่าในทางการแพทย์อยู่บ้าง แต่เราอาจประมาณคุณค่านั้นมากเกินไป อย่าให้คนดื่มสุราขับรถให้คุณนั่ง อย่าให้คนดื่มสุราในปริมาณที่มากเกินไป สุราอาจนำพาเราไปสู่ความทุกข์หรือความตายได้ จงช่วยกันหยุดยั้งขัดขวางไม่ให้ผู้คนดื่มสุรามากจนเกินควร

การปฏิบัติตามสองข้อที่กล่าวข้างต้น จะทำให้เรามีสภาพร่างกายที่สามารถเบิกบานกับชีวิตได้มากขึ้น